اطلاعات
تاریخ : 1391/8/2
ساعت : 22:06:13
حوزه : admin
عنوان : قابل توجه دانشجویان جدیدالورود ارشد مدیریت اجرایی -صنعتی- بازرگان و ارشد حسابداری
متن خبر

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی  جدیدالورود که رشته کارشناسی آنها غیر مرتبط می باشد بایستی دروس مبانی سازمان مدیریت و درس تحقیق در عملیات پیش نیاز را که در روز چهارشنبه  ارائه گردیده است اخذ نمایند. سایر دانشجویان ارشد حسابداری جدیدالورود که رشته کارشناسی آنها نیز غیر مرتبط می باشد بایستی حداکثر تا روز پنجشنبه 5/8/91 به مدیر گروه مراجعه نمایند..

پیوست ها
خبر فاقد پیوست می باشد